مترجم زبان فارسی به عربی و عربی به فارسی/مترجم اللغه العربیه و الفارسیه


+ حماسه اندوه(قصیدة الحزن) قصیده ای از نزار قبانی به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی

 

نزار قبانی- حماسه ی اندوه

  قصیدة الحزن
The Epic of Sadness

 

nizar00s.jpg

 

عشقت به من آموخت  که اندوهگین  باشم
علمنی حبک ..أن أحزن
Your love taught me to grieve
و من قرن ها محتاج زنی بوده ام  که اندوهگینم  کند
و أنا محتاج منذ عصور
لامرأة تجعلنی أحزن
and I have been in need, for centuries
a woman to make me grieve
به زنی  که  چون گنجشکی بر بازوانش  بگریم
لامرأة أبکی فوق ذراعیها مثل العصفور
for a woman, to cry upon her arms
like a sparrow
به زنی  که تکه های  وجودم  را 
چون تکه  های بلور شکسته گرد آرَد

***
لامرأة.. تجمع أجزائی
کشظایا البلور المکسور
***
for a woman to gather my pieces
like shards of broken crystal
***
می دانم بانوی  من! بدترین عادات را عشق تو  به  من آموخت
علمنی حبک سیدتی أسوء عادات
Your love has taught me, my lady, the worst habits
به  من آموخت
که شبی  هزار بار فال قهوه  بگیرم
 و به  عطاران  و طالع بینان پناه برم

علمنی أخرج من بیتی
فی اللیللة ألاف المرات..
و أجرب طب العطارین..

 

NIZAR NOJAVANI.jpg

 

نزار قبانی (نوجوانی)

 


it has taught me to read my coffee cups
thousands of times a night
to experiment with alchemy,
to visit fortune tellers
به  من آموخت  که از  خانه بیرون زنم
و  پیاده رو ها را متر  کنم

و أطرق باب العرافات..
علمنی ..أخرج منبیتی..
لأمشط أرصفة الطرقات
It has taught me to leave my house
to comb the sidewalks
و صورتت را در باران ها جستجو  کنم   
و أطارد وجهک..
فی الأمطار..
and search your face in raindrops
و در نور ماشین ها
و فی أضواء السیارات..
and in car lights
و  در لباس های ناشناختگان
دنبال لباس هایت  بگردم

و أطارد ثوبک..
فی أثواب المجهولات
and to peruse your clothes
in the clothes of unknowns
و  بجویم  شمایلت را
حتی!  حتی!
حتی! در پوستر ها  و اعلامیه ها!

و أطارد طیفک..
حتى..حتى..
فی أوراق الإعلانات..
and to search for  your image
even.....even.....
even in the posters of advertisements

 

NIZAR JAVANI.jpg

 

نزار قبانی (جوانی)

 


عشقت به  من آموخت  که ساعت ها در اطراف سرگردان  شوم
علمنی حبک کیف أهیم على وجهی..ساعات
your love has taught me
to wander around, for hours
در جستجوی گیسوان  کولی
 که تمام  زنان کولی بدان رشک برند

بحثا عن شعر غجری
تحسده کل الغجریات
searching for a gypsies hair
that all gypsies women will envy
به  جستجوی شمایلی در  جستجوی صدایی
 که  همه ی شمایل ها  و  همه صداهاست

بحثا عن وجه ٍ..عن صوتٍ..
هو کل الأوجه و الأصواتْ
***
searching for a face, for a voice
which is all the faces and all the voices...
بانوی  من!
عشقت   به سرزمین های اندوهم  کوچاند

أدخلنی حبکِ.. سیدتی
مدن الأحزانْ..
Your love entered me...my lady
into the cities of sadness
که  قبل از  تو  هرگز بدان ها پا  نگذاشته ام
و أنا من قبلکِ لم أدخلْ
مدنَ الأحزان..
and I before you, never entered
the cities of sadness
و  نمی دانستم
که اشک انسانی است

لم أعرف أبداً..
أن الدمع هو الإنسان
I did not know...
that tears are the person
و انسانِ  بی غم
تنها سایه ای است از انسان...

***
أن الإنسان بلا حزنٍ
ذکرى إنسانْ..
***
that a person without sadness
is only a shadow of a person...
***
عشقت  به  من آموخت 
که   چون کودکی رفتار  کنم

علمنی حبکِ..
أن أتصرف کالصبیانْ
Your love taught me
to behave like a boy
و بکشم چهره ات را با  گچ
بر دیوار

أن أرسم وجهک بالطبشور على الحیطانْ..
to draw your face with chalk
upon the wall
و بر بادبان قایق  صیادان
 و  ناقوس های کلیسا
 و صلیب ها.

و على أشرعة الصیادینَ
على الأجراس, على الصلبانْ
upon the sails of fishermen's boats
on the Church bells, on the crucifixes,
عشقت به  من آموخت
که  چگونه  عشق 
جغرافیای روزگار را در  هم می پیچد

علمنی حبکِ..کیف الحبُّ
یغیر خارطة الأزمانْ..
your love taught me, how love,
changes the map of time...
به  من آموخت وقتی  که  عاشقم
 زمین از چرخش باز می ماند

علمنی أنی حین أحبُّ..
تکف الأرض عن الدورانْ
Your love taught me, that when I love
the earth stops revolving,
چیز هایی به  من آموخت 
که روی آن ها  حسابی  هرگز باز  نکرده بودم

علمنی حبک أشیاءً..
ما کانت أبداً فی الحسبانْ
Your love taught me things
that were never accounted for
افسانه های  کودکانه  خواندم 
 و  به قصر شاه پریان  پا  گذاشتم

فقرأت أقاصیصَ الأطفالِ..
دخلت قصور ملوک الجانْ
So I read children's fairytales
I entered the castles of Jennies
و به رویا  دیدم  که رسیده ام به  وصال دختر شاه پریان
و حلمت بأن تزوجنی
بنتُ السلطان..
and I dreamt that she would marry me
the Sultan's daughter
دختری  با چشم هایی  روشن تر از آب دریاچه های  مرجانی
بلک العیناها ..
أصفى من ماء الخلجانْ
those eyes..
clearer than the water of a lagoon
لبانش  خواستنی تر از گل انار
تلک الشفتاها..
أشهى من زهر الرمانْ
hose lips...
more desirable than the flower of pomegranates
خواب دیدم  چون سوارکاری تیزرو  دارم می ربایمش
و حلمت بأنی أخطفها مثل الفرسانْ..
and I dreamt that I would kidnap her like a knight                              
خواب دیدم سینه ریزی از  مرجان  ومروارید هدیه اش کرده ام
و حلمت بأنی أهدیها أطواق اللؤلؤ و المرجانْ..
and I dreamt that I would give
her necklaces of pearl and coral
بانوی  من!  عشقت به  من  آموخت هذیان  چیست
علمنی حبک یا سیدتی, ما الهذیانْ
Your love taught me, my lady,
what is insanity
به  من آموخت  که  عمر می گذرد ...
و دختر شاه پریان پیدایش نمی شود  ...

***
علمنی کیف یمر العمر..
و لا تأتی بنت السلطانْ..
***
it taught me...how life may pass
without the Sultan's daughter arriving
***
عشقت به  من آموخت
 که  چگونه دوستت بدارم در همه ی  اشیا

علمنی حبکِ..
کیف أحبک فی کل الأشیاءْ
Your love taught me
How to love you in all things
در درخت زرد  و  بی برگ زمستانی  
فی الشجر العاری, فی الأوراق الیابسة الصفراءْ
in a bare winter tree,
in dry yellow leaves
در باران 
 در طوفان

فی الجو الماطر.. فی الأنواءْ..
in the rain, in a tempest,
در قهوه   خانه ای  کوچک
 که عصر ها  در آن
قهوه  ی تاریک  می نوشیم

فی أصغر مقهى.. نشرب فیهِ..
مساءً..قهوتنا السوداءْ..
in the smallest cafe, we drank in,
in the evenings...our black coffee
عشقت به  من آموخت  که  چگونه
به مسافرخانه ها  و  کلیسا ها  و قهوه خانه  های بی نام پناه برم

علمنی حبک یس أن آوی..
لفنادقَ لیس لها أسماءْ
و کنائس لیس لها أسماءْ
و مقاهٍ لیس لها أسماءْ
Your love taught me...to seek refuge
to seek refuge in hotels without names
in churches without names...
in cafes without names...
عشقت به  من آموخت  که  چگونه شب
بر  غم  غریبان می افزاید

علمنی حبکِ..کیف اللیلُ
یضخم أحزان الغرباءْ..
Your love taught me...how the night
swells the sadness of strangers
به  من آموخت  که
بیروت را زنی فریبنده ببینم

علمنی..کیف أرى بیروتْ
إمرأة..طاغیة الإغراءْ..
It taught me...how to see Beirut
as a  woman...a tyrant of temptation
زنی  که هر شامگاه زیبا ترین جامه اش را می پوشد
إمراةً..تلبس کل کل مساءْ
أجمل ما تملک من أزیاءْ
as a woman,
wearing every evening
the most beautiful clothing she possesses
و غرق در عطر
به  دیدار دریانوردان  و پادشاهان می رود

و  ترش العطرعلى نهدیها
للبحارةِ..و الأمراء..
and sprinkling upon her breasts perfume
for the fisherman, and the princes
عشقت به  من آموخت  که  چگونه بی اشک بگریم
علمنی حبک أن أبکی من غیر بکاءْ
Your love taught me  how to cry without crying
عشقت به  من آموخت  که  چگونه غم
 چون پسری با پاهای بریده
بر راه « روشه»  و  « حمرا» می خوابد.....

علمنی کیف ینام الحزن
کغلام مقطوع القدمینْ..
فی طرق (الروشة) و (الحمراء)..
It taught me how sadness sleeps
Like a boy with his feet cut off
in the streets of the Rouche and the Hamra
عشقت به  من آموخت که اندوهگین باشم
علمنی حبک أن أحزنْ..
Your love taught me to grieve
و من قرن ها محتاج زنی بوده ام  که اندوهگینم  کند
و أمنا محتاج منذ عصور
لامرأة تجعلنی أحزنْ..
and I have been needing, for centuries
a woman to make me grieve
به زنی  که   چون گنجشکی بر بازوانش بگریم
لامرأة أبکی فوق ذراعیها مثل العصفور
for a woman, to cry upon her arms
like a sparrow
به زنی  که تکه های  وجودم  را 
چون تکه  های بلور شکسته گرد آرَد...

لامرأة تجمع أجزائی..
کشظایا البلور المکسور..
for a woman to gather my pieces
like shards of broken crystal

برگرفته شده ازسایت www.iranpoetry.com  با کمی تلخیص

در صورت نیاز به یک مترجم حرفه ای برای زبان عربی یا فارسی حتما با ما تماس حاصل فرمائید .در ضمن می توانید علاوه بر استفاده از قیمتهای بسیار مناسب ما جهت ترجمه متون و ترجمه همزمان هر دو زبان عربی و فارسی ،میتوانید از خدمات مشاوره ما از طریق تلفن به شکل مجانی استفاده کنید. شماره تماس  09163304518و یا به این ایمیل نامه بنویسید  saeid.1000@gmail.com ما با کمال افتخار اماده کمک به شما هستیم/سعید

 

 

 

نویسنده : سعید ; ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٥
    پيام هاي ديگران()   لینک